Wstąpienie do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP

Wstąpienie do Kościoła osób nieochrzczonych odbywa się przez Sakrament Chrztu Świętego.

Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego następuje po odpowiednim przygotowaniu i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu.

Publiczny akt przystąpienia do wspólnoty wierzących odbywa się w czasie nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza.

W uzasadnionych przypadkach akt wstąpienia może nastąpić w odrębnej uroczystości. Wstąpieniu towarzyszą świadkowie wyznania luterańskiego. Osoby te po uroczystości wraz z wstępującym do Kościoła oraz księdzem prowadzącym uroczystość, podpisują protokół wstąpienia do Kościoła.

 

Po wstąpieniu do Kościoła EA w RP zyskuje się następujące prawa:

1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.


2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.

Do obowiązków członka Kościoła należy:

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.


2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.